BAJRAI AKHWAN

No. 3, Jalan Ibrahim, 83000 Batu Pahat. JOHOR

TEL: 07-432 7534